Kalecik Köyü E-posta

 

 

 

Tarihi 
Köyün adýnýn nereden geldiði ve geçmiþi hakkýnda bilgi yoktur. Kurulan ilk köy aslýnda þuan kýyýsýnda bulunduðu baraj gölü altýnda kalmýþtýr. Þu an ki konumu ise 1972 tasinmistir. Tarihi hakkýnda pek bilgi olmayýþýnýn sebebide budur.
Not: Genis bilgi daha sonra eklenilecektir.


Kültür 
Köyde Kürt Kültürü yaþanmaktadýr. Köy halkýnýn tamamý kürtçe konuþmakta ve düðün, toplantý gibi etkinlikleride bu kültüre göre sürdürmektedirler.Coðrafya
Elazýð iline 107 km, Karakoçan ilçesine 1 km uzaklýktadýr. Karakoçan ilçesiyle arasýnda mesafe kalmadýðýndan dolayý birleþmek üzere olduðu ve yakýn bir zamanda ilçenin bir parçasý olacaðý anlaþýlmaktadýr.

Ýklim 
Köyün iklimi, karasal iklimi etki alaný içerisindedir. Ancak baraj gölü kýyýsýnda kurulu olduðundan yumuþak bir iklime sahiptir.

Nüfus 
Yýllara göre köy nüfus verileri
2007 - 500
2000 - 417
1997 - 427

Ekonomi
Köyün ekonomisi tarým ve hayvancýlýða dayalýdýr. Ayrýca ilçeye olan yakýnlýðý dolayýsýyla hergün çalýþmak için gündüz ilçeye gelip akþam dönen gelir sahipleri de bulunmaktadýr.Ayrýca en önemli geçim kaynaðnýý yurt dýþýndan gelen para oluþturmaktadýr

Muhtarlýk
Yerleþim yerinin köy tüzel kiþiliði almasý ile birlikte köyün tüzel kiþiliðini temsil etmesi için köy muhtarlýk seçimleri de yapýlmaktadýr.

Seçildikleri yýllara göre köy muhtarlarý:

Simdiki Muhtarimiz: Adil DOGAN 

Eski Muhtarlarimiz

Zeynel Doðan 
H. Haydar Karadoðan
Resul Dogan
Nuri Guney
Serif coskun
M zeki Dogan
Sultan ozdemir
H Huseyin Basak

 


Altyapý bilgileri 
Köyde, ilköðretim okulu vardýr . Köyün içme suyu þebekesi vardýr ancak kanalizasyon þebekesi yoktur. Ptt þubesi veya ptt acentesi yoktur. Saðlýk ocaðý ve saðlýk evi yoktur. Köye ayrýca ulaþýmý saðlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardýr. Ayrýca Baraj gölü kýyýsýnda kurulu olan köyde iki adet çamlýk mesire alaný ve bunlara ait tesisler bulunmaktadýr. Bu tesislerde çocuk parký, lokanta, büfe, piknik alanlarý v.b. yapýlar mevcuttur. Bu yapý ve tesisler sayesinde özellikle yaz aylarýnda köy oldukça yoðundur. Yine 2003 yýlýnda yeþillendirme çalýþmasý yapýlan mesire alaný karþýsýndaki burunda ileriye yönelik bir yatýrým olarak geliþmektedir